راه ﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ – ﺗﺠﺎری
صفحه اصلی » راه ﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ – ﺗﺠﺎری
اشتراک مطلب :
    

چارچوب منطقی از پیش تعریف شده و مناسب با وضعیت کاربری ساختمان طراحی و پیاده سازی گردیده است.  ساختمان هوشمند، ساختمانی است که کلیه زیرسیستم های کنترلی آن در فرایند کنترل در ساختمان هوشمند از طریق سیستمهای کنترلی انجام می شود