راه ﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ – ﻫﺘﻞ
صفحه اصلی » راه ﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ – ﻫﺘﻞ
اشتراک مطلب :
    

چارچوب منطقی از پیش تعریف شده و مناسب با وضعیت کاربری ساختمان طراحی و پیاده سازی گردیده است.  ساختمان هوشمند، ساختمانی است که کلیه زیرسیستم های کنترلی آن در فرایند کنترل در ساختمان هوشمند از طریق سیستمهای کنترلی انجام می شود که خود هوشمندانه عمل کرده و همواره در ارتباط مستقیم و تعامل با یکدیگرند ودر نهایت تامین کننده نیاز کاربر و طراح در جهت رسیدن به هدف ایجاد. ساختمان هوشمند می باشند علاوه بر افزایش سطح رفاه در محیط زندگی دارای نقش سازنده ای در صرفه جویی انرژی  و حفاظت در محیط زیست بوده و به تبع آن میزان سرمایه گذاری بعمل آمده در آن نیز داری توجیه منطقی می باشد.