مفهوم پایداری شرکت
صفحه اصلی » مفهوم پایداری شرکت
اشتراک مطلب :
    

مفهوم پایداری شرکت :

برای شرکت ما، پایداری به عنوان ایجاد تعادل در بین سه بخش:

  • حفاظت از محیط زیست

  • پیشرفت اجتماعی به نفع تمامی ذینفعان  

  • موفقیت اقتصادی

معنا می یابد .

این شرکت به منظور تأکید بر این حوزه، خود را ملزم به همکاری با شرکت هایی می داند که در زمینه استقرار و ارتقاء شاخص های پایداری در کسب و کار، پیشرو می باشند .