|

مبدل های هوشمند

از مبدل های هوشمند برای ارتباط تجهیزات سنتی با سیستم هوشمند بهره برداری میشود .
این مبدل ها هم به صورت تابلویی و هم با قابلیت قرار گرفتن در قوطی کلیدتولید شده است .

  • درمدل های دو ، چهار و 12 کاناله با قابلیت قرار گرفتن در قوطی کلید
  • درمدل های 4 و 8 کاناله به صورت تابلویی (در ولتاژهای 220 ولت AC و 20 ولت DC)

تماس باما