مجتمع چناران پارک رزیدنس در الهیه تهران  با مساحت ۸۰۰۰ متر مربع