بایگانی برچسب برای: CO2

چگونه مراقب کیفیت هوای داخل خانه خود باشیم?!

با سیستم چراغ کنترل گاز CO2 هوای اتاق DEOS، وضعیت CO2 اتاق شما همیشه در معرض دید است، می توانید در صورت نیاز از سیستم های تهویه استفاده کنید و در نتیجه خطر عفونت را کاهش دهید و نیز هزینه های گرمایش را کاهش دهید.

شما میتوانید از این سیستم بعنوان گزارش دهنده وضعیت هوای اتاق استفاده کنید. مقادیر اندازه‌گیری شده از طریق شبکه بی‌سیم LoRaWAN به ابر DEOS و در نتیجه به برنامه هوای اتاق منتقل می‌شوند.